Lektorzy

Ceremoniał liturgicznej posługi biskupów stwierdza:

Lektorzy

30. W sprawowaniu liturgii lektor ma właściwą mu funkcję, którą on sam winien pełnić, choćby byli posługujący wyższego stopnia.

31. Lektor, który wśród posługujących niższego stopnia pojawia się historycznie najwcześniej, występuje we wszystkich Kościołach i zajmuje trwałą pozycję, zostaje ustanowiony do pełnienia tej właściwej mu funkcji, jaką jest czytanie słowa Bożego w zgromadzeniu liturgicznym. We Mszy i w innych czynnościach liturgicznych wykonuje on czytania oprócz Ewangelii. Pod nieobecność psałterzysty śpiewa psalm między czytaniami; gdy nie ma diakona, podaje intencje modlitwy powszechnej.

Jeśli trzeba, troszczy się o przygotowanie wiernych, którzy mogą czytać w liturgii Pismo Święte. Wypada natomiast, aby w celebracjach, którym przewodniczy biskup, brali udział lektorzy ustanowieni na mocy obrzędu, a gdy jest ich wielu, by podzielili funkcje między siebie.

32. Pamiętając o godności słowa Bożego i ważności swojej posługi, lektor winien pilnie dbać o poprawność swej wymowy i starać się o to, by uczestnicy dokładnie słyszeli Boże słowo.

Skoro innym zwiastuje słowo Boże, sam niech go uważnie słucha, starannie je rozważa i poświadcza swoim postępowaniem.

Psałterzysta

33. Śpiew wykonywany między czytaniami ma wielkie znaczenie liturgiczne i duszpasterskie. Wypada, aby w celebracjach sprawowanych pod przewodnictwem biskupa, zwłaszcza w kościele katedralnym, występował psałterzysta czyli kantor, odznaczający się umiejętnością śpiewania psalmów oraz duchowym wy-robieniem. Jego zadaniem jest wykonywanie na sposób responsoryjny lub ciągły psalmu albo innej pieśni biblijnej oraz graduału i „Alleluja”, tak aby wierni znajdowali skuteczną pomoc w rozmyślaniu nad śpiewem i nad sensem tekstów.

Duszpasterstwo Służby Liturgicznej Archidiecezji Poznańskiej prowadzi formację przygotowującą do funkcji lektora w zgromadzeniu liturgicznym przez:

  • Kurs lektorski (stacjonarny) w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu,
  • Kursy lektorskie wakacyjne,
  • Szkołę Lektora i Psałterzysty (dla osób dorosłych),
  • Wspieranie kursów prowadzonych w poszczególnych dekanatach.

Przygotowanie do pełnienia funkcji obejmuje formację duchową, biblijną, liturgiczną i fonetyczną.

Przygotowanie duchowe zakłada formację w dwóch dziedzinach: biblijnej i liturgicznej. Formacja biblijna zmierza do tego, aby lektorzy potrafili zrozumieć czytania w ich własnym kontekście oraz w świetle wiary pojmować istotną treść orędzia objawienia. Formacja liturgiczna zapewnia lektorom pewną znajomość sensu struktury Liturgii słowa oraz związków między Liturgią słowa i Liturgią eucharystyczną. Przygotowanie techniczne ma na celu przyswojenie lektorom umiejętności publicznego czytania zarówno żywym głosem jak i przy pomocy współczesnych urządzeń nagłaśniających (por. Wprowadzenie do drugiego wydania Lekcjonarza Mszalnego, nr 55).

Kursy lektorskie adresowane są do ministrantów po siódmej klasie szkoły podstawowej (po zakończonej mutacji).

Szkoła Lektora i Psałterzysty jest adresowana do dorosłych już pełniących te funkcje w parafii oraz osób pragnących te funkcje podjąć.

Kurs jest zakończony egzaminem i promocją. Potwierdzeniem promocji jest błogosławieństwo do pełnienia funkcji lektora lub psałterzysty w zgromadzeniu liturgicznym. Strojem lektorów w Archidiecezji jest alba przewiązana sznurkiem (cingulum) oraz krzyż lektorski (noszony na szyi na białym sznurku). Potwierdzeniem funkcji jest legitymacja lektora wydawana przez Duszpasterstwo Służby Liturgicznej Archidiecezji Poznańskiej.

Dalszą formację lektorzy podejmują przez:

  • Formację i zaangażowanie w swojej parafii,
  • Uczestnictwo w Dniach Lektora,
  • Uczestnictwo w Ogólnopolskim Konkursie Biblijnym,
  • Podejmując w kolejnych latach przygotowanie do funkcji ceremoniarza i animatora.