Liturgia

Dyrektorium Duszpasterstwa Służby Liturgicznej stwierdza:

Ważną pomocą w tym procesie wzrostu duchowego jest czynne zaangażowanie w funkcje liturgiczne. Idąc tą drogą człowiek już w wieku dziecięcym poznaje i spełnia różne zadania. Stopniowo odkrywa wśród nich to, w którym najlepiej wyrażają się i rozwijają posiadane przez niego talenty. Poznając „swoje zadanie” stara się jak najlepiej przygotować do jego wypełniania, współpracując z braćmi i siostrami, którzy również dojrzewają do odkrywania własnych charyzmatów i służenia nimi braciom. (Dyrektorium DSL 29)

Zadaniem Duszpasterstwa Służby Liturgicznej jest formacja osób świeckich dzieci, młodzieży i dorosłych do podejmowania właściwych sobie funkcji. Taka formacja odbywa się poprzez kursy i rekolekcje organizowane w ciągu całego roku.

Ponadto pion liturgiczny DSLAP zajmuje się przygotowaniem i prowadzeniem asyst liturgicznych o wymiarze diecezjalnym.

Pion liturgiczny to grupa ministrantów-ceremoniarzy, którzy animują życie liturgiczne duszpasterstwa. Do zadań tej grupy należy:

  • prowadzenie kalendarza asyst liturgicznych DSLAP
  • przygotowanie Mszy świętych w katedrze z udzieleniem błogosławieństwa do pełnienia funkcji (lektora, ceremoniarza, psałterzysty, animatora)
  • przygotowanie liturgii w katedrze oraz innych kościołach (dotyczy asyst zleconych DSLAP)
  • współpraca z Arcybiskupim Seminarium Duchownym w zakresie przygotowania liturgii
  • przygotowanie Forum Ceremoniarzy
  • przygotowanie Dnia Lektora
  • przygotowanie Olimpiady Biblijnej Lektorów
  • formacja liturgiczna i wewnętrzna zaangażowanych w Duszpasterstwo